top of page

Servei de connectivitat

Security Basic

Què passa si et roben les dades? Què passa si et cau la xarxa? Què passa si els teus treballadors es queden sense connexió, sense telèfon o sense accés a una aplicació cloud?

La infraestructura d'IT adquireix major valor i importància, segons augmenta el seu impacte en els processos productius i el valor de les dades emmagatzemades. Per això, mantenir la infraestructura IT, aplicacions cloud i dades de manera segura, es converteix en una prioritat per a les empreses, i hem d'establir uns mínims imprescindibles.

El servei de Connectivitat Security Basic assegura una capa fonamental de protecció enfront de connexions externes:

  • Gestió per IPs, tant d'origen com de destinació.

  • Gestió de ports per a impedir atacs de denegació de servei (Dos).

  • Gestió de connexions per MAC.

  • Sistema antifrau telefònic.


I, a més, el servei de Connectivitat Security Basic aporta serveis fonamentals, que asseguren noves capes de seguretat en connectivitat, com:
 

  • Balanceig de càrrega: gestiona el trànsit de dades entrant i sortint de diverses línies com si fos una, i en cas de caiguda redirigeix el trànsit per les línies actives.

  • Servei de VPN: assegura la connexió entre punts mitjançant llenguatge encriptat.

Security Basic, més una capa de seguretat d'última generació mitjançant el pagament per ús.

Aquest nivell de seguretat es basa en patrons de comportament sostingut pels principals motors de IA.

bottom of page