top of page

Nota Legal

1. Dades d'empresa

Nom Comercial: Tecnida
Raó social: ZAMORANO I VIÑALS ASSOCIATS S.L.
NIF: B65373839
Domicili social: C/Trobador 17 Entresol 08041 Barcelona
Telèfon: 93 550 08 84
Correu electrònic: administracio2@tecnida.com

L'accés a la nostra pàgina Web per part de l'Usuari està condicionat a la prèvia lectura i acceptació íntegra, expressa i sense reserves de les presents CONDICIONS GENERALS D'ÚS vigents en el moment de l'accés i que preguem llegeixi detingudament. Si l'Usuari no estigués d'acord amb aquestes, s'haurà d'abstenir d'utilitzar aquest portal i d'operar per mitjà del mateix.

A través d'aquesta pàgina Web oferim diversos serveis, així com diversos continguts relatius al món de la informàtica i Internet, sense que això suposi, en principi, relació professional ni mercantil amb l'Usuari. En cas de contractar serveis oferts a la web, suposarà la subjecció de l'Usuari a les condicions i termes de contractació, que regulin particularment aquest servei.

En qualsevol moment ZAMORANO I VIÑALS ASSOCIATS S.L. podrà modificar la presentació i configuració del lloc web i fins i tot suprimir aquest de la Xarxa, així com els serveis i continguts prestats, tot això de forma unilateral i sense previ avís.

2. Drets de propietat intel·lectual i industrial

Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual i industrial estan expressament reservats per ZAMORANO I VIÑALS ASSOCIATS S.L.. La informació i els continguts recollits al llarg de tot el web estan protegits per la legislació espanyola a favor de ZAMORANO I VIÑALS ASSOCIATS S.L..

ZAMORANO I VIÑALS ASSOCIATS S.L. no permet, ni total ni parcialment, la reproducció, publicació, tractament informàtic, distribució difusió, modificació, transformació o descompilació ni altres drets reconeguts legalment al seu titular, sense el permís previ i per escrit. L'Usuari, únicament i exclusivament, pot utilitzar el material que aparegui en aquest lloc web per al seu ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb fins comercials o qualsevol altre ús que no sigui personal i privat a excepció del material clarament indicat per escrit per ús comercial.

ZAMORANO I VIÑALS ASSOCIATS S.L. vetllarà pel compliment de les anteriors condicions com per la deguda utilització de la seva propietat intel·lectual i industrial exercitant totes les accions legals que li corresponguin.

ZAMORANO I VIÑALS ASSOCIATS S.L. podrà modificar, sense previ avís, la informació continguda al seu lloc web, així com la seva configuració i presentació.

3. Condicions d'accés

L'Usuari ha d'accedir a la nostra pàgina web conforme a la bona fe, les normes d'ordre públic, a les presents Condicions Generals d'Ús i, si escau, a les condicions específiques d'ús que poguessin ser d'aplicació. L'accés al nostre lloc Web es realitza sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de l'Usuari, que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers o a nosaltres mateixos.

ZAMORANO I VIÑALS ASSOCIATS S.L., en virtut del que estableix la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, referent al deure de col·laboració amb els organismes competents, suspendrà el servei contractat quan sigui instat per l'organisme judicial o administratiu que ho sol·liciti formalment. Així mateix, si ZAMORANO I VIÑALS ASSOCIATS S.L. té coneixement i la certesa que s'estan cometent presumptes accions il·lícites o que vulnerin drets de tercers, ho ha de posar en coneixement de les autoritats competents.

L'usuari té expressament prohibida la utilització i obtenció dels serveis i continguts oferts a la present pàgina web, per procediments diferents als estipulats en les presents condicions d'ús, i si escau en les condicions contractuals que regulin l'adquisició de determinats serveis.

Tenint en compte la seva impossibilitat de control respecte a la informació, continguts i serveis que continguin altres pàgines web a les que es pugui accedir a través dels enllaços (links, banners, botons, buscadors ....) que la nostra pàgina web posa a seva disposició, li comuniquem que ZAMORANO I VIÑALS ASSOCIATS S.L. queda eximida de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que poguessin derivar per la utilització d'aquestes pàgines web alienes a la nostra empresa per part de l'Usuari, al que recomanem llegir els avisos legals que regulen tots els llocs web.

L'existència d'hiperenllaços en pàgines web alienes que permetin l'accés al nostre portal no implicarà en cap cas l'existència de relacions comercials o mercantils amb el titular de la pàgina web on s'estableixi l' hiperenllaç, ni l'acceptació per part de ZAMORANO I VIÑALS ASSOCIATS S.L. dels seus continguts o serveis.

4. Responsabilitats

Al posar a disposició de l'Usuari aquesta pàgina web volem oferir tot un seguit de serveis i continguts de qualitat, utilitzant la màxima diligència en la prestació dels mateixos així com en els mitjans tecnològics utilitzats. No obstant això, no respondrem de la presència de virus i altres elements que d'alguna manera puguin danyar el sistema informàtic, documents i fitxers de l'Usuari.

ZAMORANO I VIÑALS ASSOCIATS S.L. no garanteix l'exactitud, veracitat i vigència dels continguts d'aquesta pàgina web, ja siguin propis, de tercers, o enllaçables a altres llocs o pàgines web, quedant totalment exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de l'ús de la mateixa.

ZAMORANO I VIÑALS ASSOCIATS S.L. no garanteix el correcte funcionament respecte a la disponibilitat i continuïtat de la nostra pàgina web. En la mesura del possible, intentarem posar en coneixement dels Usuaris qualsevol interrupció en el servei i resoldre'l al més aviat possible. Tanmateix, ZAMORANO I VIÑALS ASSOCIATS S.L. queda eximida de qualsevol responsabilitat derivada de l'incorrecte funcionament o interrupcions de la nostra pàgina web.

L'Usuari assumeix tota la responsabilitat derivada de l'ús de la nostra pàgina web, sent l'únic responsable de tot efecte directe o indirecte que sobre la pàgina web es derivi, incloent, de forma enunciativa i no limitativa, tot resultat econòmic, tècnic i / o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades pel nostre portal, obligant-se l'usuari a mantenir indemne a ZAMORANO I VIÑALS ASSOCIATS S.L. per qualsevol reclamació derivada, directament o indirectament de tals fets.

Queda prohibit accedir, modificar, visualitzar la configuració, estructura i fitxers dels servidors de ZAMORANO I VIÑALS ASSOCIATS S.L.. Qualsevol problema que es pogués produir en els servidors i sistemes de seguretat de ZAMORANO I VIÑALS ASSOCIATS S.L. com a conseqüència directa d'una actuació negligent del client, aquest respondrà per la responsabilitat civil i penal que li pogués correspondre.

L'Usuari respectarà els estàndards tècnics disposats per ZAMORANO I VIÑALS ASSOCIATS S.L. en l'administració i desenvolupament dels productes contractats de manera que no es produeixi ús abusiu que alenteixi els servidors perjudicant la prestació dels productes o drets d'altres clients.

L'USUARI reconeix que ha entès tota la informació respecte a les condicions d'ús del nostre portal, i reconeix que són suficients per a l'exclusió de l'error en les mateixes, i per tant, les accepta integra i expressament.

L'USUARI és plenament conscient que la mera navegació per la present pàgina web, així com la utilització dels seus serveis, implica l'acceptació de les presents condicions d'ús.

Tot el referent a la nostra pàgina web es regeix exclusivament per les lleis espanyoles. En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació i el contingut de la present pàgina web, totes les parts es sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Spain).

5. Política de privacitat

ZAMORANO I VIÑALS ASSOCIATS S.L. informa que per fer ús d'alguns dels serveis telemàtics que s'ofereixen al nostre portal d'Internet, així com per facturar els serveis prestats i proporcionar les novetats comercials de la nostra empresa o sol·licitar informació, cal que ens subministri determinades dades de caràcter personal , que en compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), seran objecte de tractament i incorporats als nostres corresponents fitxers amb l'exclusiva finalitat de proporcionar-li els serveis oferts. Així mateix, informem que els nostres fitxers estan legalment inscrits al Registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

1. Consentiment i autorització al tractament de les seves dades personals.
ZAMORANO I VIÑALS ASSOCIATS S.L. , com Responsable dels Fitxers , considera que en el moment que ens facilita les seves dades de caràcter personal a través dels diversos formularis que conté aquesta pàgina web o mitjançant correu electrònic, ens està atorgant la seva autorització i consentiment exprés per al tractament de les seves dades en els nostres fitxers, si bé amb caràcter revocable i sense efectes retroactius , i accepta les presents polítiques de privacitat respecte a les seves dades , que seran tractats amb absoluta confidencialitat i complint totes les exigències legals recollides en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de dades de caràcter personal ( LOPD ) i Reial Decret 1720/ 2007 de desenvolupament de la LOPD i altra legislació aplicable. Les presents polítiques de privacitat es regeixen per la normativa exclusivament aplicable a Espanya, quedant sotmesa a ella, tant nacionals com estrangers que utilitzin aquesta Web .

El subministrament de dades per part de menors de 14 anys, no està permès sense la deguda autorització dels seus pares o tutors legals. ZAMORANO I VIÑALS ASSOCIATS S.L. queda eximida de qualsevol responsabilitat, davant la impossibilitat de la comprovació efectiva de l'edat de l'Usuari, pel subministrament de dades personals de menors de l'edat indicada.

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de ZAMORANO I VIÑALS ASSOCIATS SL amb CIF B65373839 i domicili social situat en C/Trobador 17 Entresol 08041 Barcelona, amb la finalitat d'atendre les seves consultes i remetre-li informació relacionada que pugui ser del seu interès. En compliment amb la normativa vigent, ZAMORANO I VIÑALS ASSOCIATS SL informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-los per les finalitats esmentades.

ZAMORANO i VIÑALS ASSOCIATS SL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que ZAMORANO I VIÑALS ASSOCIATS SL es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D'acord amb els drets que li confereix l'la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic gdpr@tecnida.com

L'informem que tractarem les seves dades d'acord amb l'existència del seu consentiment. Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

2. Quines dades se sol·liciten i amb quina finalitat.
ZAMORANO I VIÑALS ASSOCIATS S.L., informa que, en cap cas, està obligat a facilitar-nos les seves dades personals, i que aquests són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per complir amb la finalitat per la que es recullen, no obstant això, aquests són imprescindibles per proporcionar-li els serveis oferts , de manera que les dades dels formularis ressenyats amb un asterisc (*) són d'obligada resposta.

La finalitat de la sol·licitud de dades personals a la nostra pàgina web no és altra que la de poder oferir-li els següents serveis:

Informar dels serveis de ZAMORANO I VIÑALS ASSOCIATS S.L.: sol·licitem les seves dades personals amb la finalitat proporcionar-li la informació comercial de qualsevol dels nostres serveis que ens sol·liciti o que ZAMORANO I VIÑALS ASSOCIATS S.L. cregui que li pot ser del seu interès (Fitxer Clients).

Formularis de contacte per contestar les seves sol·licituds d'informació o dubtes i remetre-li informacions comercials dels nostres serveis.

ZAMORANO I VIÑALS ASSOCIATS S.L., es reserva el dret de decidir la incorporació o no de les seves dades personals als seus fitxers.

3. Comunicacions comercials amb els usuaris.
En compliment de l'article 21 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic, que prohibeix l'enviament de comunicacions comercials a través del correu electrònic que prèviament no hagin estat autoritzades expressament pels destinataris de les mateixes, li informem que mitjançant l'acceptació de les condicions generals de contractació o la sol·licitud d'informació comercial, ens autoritza expressament a remetre-li els nostres enviaments tècnics, comercials, publicitaris, informatius o promocionals per mitjà de correu electrònic a l'adreça de correu electrònic que ens faciliti, sempre amb caràcter revocable en cadascun dels nostres enviaments, o abans de la seva recepció en el correu electrònic administracio2@tecnida.com.

4. Drets d'accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades personals. 

En qualsevol moment té dret a oposar-se a l'enviament d'informacions comercials, així com exercir els drets d'accés, rectificació i cancel·lació, enviant un escrit, acompanyat de la fotocòpia del seu DNI, a ZAMORANO I VIÑALS ASSOCIATS S.L. - LOPD CLIENTS c/ del Trobador 17, Entresòl 08041 (Barcelona). Espanya.

5. Cessió o comunicació de les seves dades. 

ZAMORANO I VIÑALS ASSOCIATS S.L., l'informa que les seves dades són tractades confidencialment i són utilitzats exclusivament de manera interna i per a les finalitats indicades. Per tant, no cedim ni comuniquem a cap tercer les seves dades, llevat que el vostè ens ho autoritzi, i en els casos legalment previstos.

En tot cas, ens autoritza expressament a comunicar les seves dades personals als organismes autoritzats per al registre de domini a Internet (especificats en el contracte de dominis) per tal de dur a terme el registre de nom de domini sol·licitat, i aparèixer a la base de dades Whois - i, si escau, del ESNIC - que regulen aquests organismes i on consten tots els titulars dels dominis registrats en l'actualitat.

6. Actualització i Cancel·lació de les seves dades. 

És important que perquè puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que hagi hagut alguna modificació en ells, en cas contrari, ZAMORANO I VIÑALS ASSOCIATS S.L. no respondrà de la veracitat dels mateixos. Així mateix, ens certifica que totes les dades que vostè ens facilita són certes, vigents i pertinents per a la finalitat per la qual els hi sol·licitem, i que els facilita per si mateix. Entenem que si no cancel seves dades personals expressament dels nostres fitxers, continua interessat a seguir incorporat als mateixos fins que ZAMORANO I VIÑALS ASSOCIATS S.L. ho consideri oportú i mentre sigui adequat a la finalitat per la qual es van obtenir.

7. Cookies. 

ZAMORANO I VIÑALS ASSOCIATS S.L. pot utilitzar cookies que es quedaran emmagatzemades a l'ordinador. Les cookies són petits arxius que el nostre ordinador envia al seu, però que no ens proporcionen informació ni sobre el seu nom, ni sobre qualsevol dada de caràcter personal seu. Les cookies que utilitzem no poden llegir dades del seu ordinador ni llegir les cookies que existeixin al seu ordinador. Quan l'usuari es trobi navegant per les pàgines web de ZAMORANO I VIÑALS ASSOCIATS S.L. el servidor on es troba allotjada reconeix automàticament l'adreça IP del seu ordinador, el dia i l'hora en què comença la visita, en què abandona la visita, així com informació sobre les diferents seccions consultades. Cal que el servidor conegui aquestes dades per poder comunicar-se i enviar-li la petició realitzada i que a través del navegador es pugui veure a la pantalla.

Si vostè ho desitja pot configurar el seu navegador de manera que l'avisi a la pantalla si va a rebre una cookie. L'usuari pot configurar el seu ordinador de manera que no rebi aquestes cookies, aquest fet no impedirà que es pugui accedir a la informació del lloc web www.tecnida.com.

8. Garantia de Confidencialitat i Seguretat dels fitxers automatitzats. 

ZAMORANO I VIÑALS ASSOCIATS S.L. en resposta a la confiança dipositada en nosaltres i tenint en compte la importància en matèria de protecció i confidencialitat que requereixen les seves dades personals, els informa que ha adoptat totes les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per salvaguardar la seguretat dels mateixos tal com exigeix ​​el Reial Decret 1720/2007 que regula el reglament de mesures de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal. No obstant això, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. ZAMORANO I VIÑALS ASSOCIATS S.L. conté enllaços amb altres llocs o pàgines web aliens a la nostra empresa, de manera que no podem garantir ni responem per la seguretat respecte a les seves dades personals que l'usuari proporcioni en aquests portals. En conseqüència, li recomanem que revisi les polítiques de privacitat d'aquestes pàgines web.

ZAMORANO I VIÑALS ASSOCIATS S.L. pot modificar les presents polítiques de privacitat per adaptar-les a les mesures legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que vagin apareixent, pel que exigeix ​​la seva lectura, cada vegada que ens faciliti les seves dades a través d'aquesta web.

6. Condicions específiques - Contractes

En ZAMORANO I VIÑALS ASSOCIATS S.L. volem que tinguis les coses molt clares, per això posem al teu abast els contractes aplicables als nostres productes abans que iniciïs el procés de contractació perquè així puguis tenir accés a ells i puguis revisar amb tot el temps del món i no tinguis sorpreses d'última hora. També et mostrem l'última data en què s'ha modificat algun d'ells per si s'acosta el període de renovació i vols consultar-ho amb deteniment.

bottom of page